top of page
Penzion Kovács Novosedly Jižní Morava logo.png

VŠEOBECNÉ REZERVAČNÍ A STORNO PODMÍNKY

UZAVŘENÍ SMLOUVY, REZERVACE SLUŽEB

Na každou objednávku služeb provedenou klientem (dále jen objednatelem) vystaví Penzion Kovács písemné potvrzení objednávky, kde specifikuje zejména rozsah objednaných služeb. Objednávka může být ve formě telefonátu, e-mailu, objednávky z webu, objednávky přes portál booking.com, případně z jiného obdobného portálu.  Penzion Kovács vždy vyžaduje zpětné písemné potvrzení objednatelem (formou e-mailu). U hromadných, skupinových a firemních akcí osoba, potvrzující objednávku služeb, výslovně prohlašuje, že je oprávněna jednat jménem firmy či společnosti – objednatele. Případné riziko týkající se tohoto bodu nese objednatel.

Objednatel se zavazuje řešit případné stížnosti na kvalitu či rozsah poskytovaných služeb Penzionem Kovács ihned bez prodlení s odpovědným zástupcem Penzionu Kovács tak, aby tento mohl zajistit případnou nápravu uvedených skutečností, popřípadě se k těmto skutečnostem vyjádřil. Případné pozdější reklamace, které nebyly řešeny během pobytu, nemusí Penzion Kovács akceptovat. Za Penzion Kovács jsou oprávněni jednat v této věci provozní manažeři penzionu, popřípadě majitel penzionu. Potvrzením objednávky klient souhlasí se „Všeobecnými rezervačními a storno podmínkami společnosti Penzion Kovács s.r.o., Novosedly.

V případě online rezervace probíhá platba přes platební bránu GP WebPay.

Host bere uzavřením smlouvy (tedy uhrazením pobytu) na vědomí, že Penzion Kovács je oprávněn pořizovat v rámci akcí pořádaných Penzionem Kovács pro ubytované osoby fotodokumentaci a/nebo audiovizuální záznam takových akcí pro účely propagace Penzionu Kovács, a to výlučně v anonymní verzi bez uvádění jména a jiných osobních údajů hosta s výjimkou jeho podobizny či projevu; tyto materiály mohou být použity výlučně na profilu Penzionu Kovács na sociálních sítích případně na webových stránkách www.kovacs.cz

Dojde-li po uzavření smlouvy k takové změně okolností, která nemohla být dotčenou smluvní stranou před uzavřením smlouvy rozumně předpokládána ani ovlivněna a pro kterou se plnění smlouvy stane pro dotčenou smluvní stranu zvlášť nevýhodným, obtížným či nemožným, zavazují se smluvní strany vyvinout veškeré možné úsilí k dohodě na změně obsahu smlouvy tak, aby byl dosažen účel smlouvy, aniž by se tím její obsah změnil ve větším než nezbytně nutném rozsahu. 

V případě oboustranné dohody o zrušení smlouvy o ubytování, bude ubytovatel oprávněn klientovi účtovat administrativní poplatek za vyřízení ve výši 1000 Kč + DPH.

GARANCE UBYTOVÁNÍ

Penzion Kovács garantuje rezervaci na základě platby přijaté od klienta. Není-li uvedeno jinak, je Penzion Kovács oprávněn požadovat plnou platbu na poskytnuté služby, splatnou před nástupním termínem. Výše platby a datum její splatnosti je uvedena na faktuře. V případě, že není platba zaplacena Penzionu Kovács do data splatnosti, považuje Penzion Kovács rezervaci za zrušenou, bez náhrady. Penzion Kovács garantuje ubytování (check-in) v den příjezdu od 14:00 hodin místního času. Pokoje jsou dávány k dispozici zpravidla v souladu s potvrzenou rezervací, nicméně Penzion Kovács negarantuje předání konkrétního rezervovaného pokoje. Penzion Kovács nabízí dvou a třílůžkové pokoje.

 

ROZSAH SLUŽEB

Penzion Kovács se zavazuje poskytnout služby dle potvrzení objednávky v rozsahu a kvalitě přiměřené standardu a kvalitativního zařazení Penzionu Kovács a za ceny uvedené v potvrzení objednávky.

PODMÍNKY PRO ZRUŠENÍ REZERVACE


Klient je povinen veškeré změny rezervace či zrušení rezervace provádět vždy za pomocí emailu nebo přes online rezervační systém a tato změna či zrušení mu musí být Penzionem Kovács potvrzena.
V případě, že host zruší potvrzenou rezervaci, je Penzion Kovács oprávněn účtovat následující storno-poplatky:

STORNO POPLATKY PŘI ZRUŠENÍ POBYTU

do 14 dní před příjezdem: bez postihu

13–7 dní před příjezdem: 50 % z celkové ceny ubytování

6–1 dní před příjezdem a nedojezd: 100 % z celkové ceny ubytování

V případech hodných zvláštního zřetele, může Penzion Kovács od účtování storno-poplatků upustit, popřípadě jejich výši dohodou snížit. Případné zkrácení délky pobytu, popřípadě nevyčerpání některých objednaných služeb (v případě možnosti jejich čerpání) není důvodem pro vrácení části zaplacené úhrady za objednané služby. Vedle storno poplatku je Penzion Kovács při každém zrušení potvrzené rezervace klientem oprávněn účtovat administrativní poplatek za vyřízení ve výši 1000,- Kč + DPH.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

Není-li uvedeno jinak, vyžaduje Penzion Kovács uhrazení poskytovaných služeb nejdéle v den příjezdu hosta v hotovosti. Penzion Kovács akceptuje kreditní karty. U skupinových a hromadných akcí vyžaduje Penzion Kovács úhradu objednaných služeb nejpozději 30 dnů před pobytem.

 

REKLAMACE


V případě, že klient zjistí v průběhu pobytu u ubytování nebo dalších poskytovaných služeb vady, které je možné na místě odstranit, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit recepci provoznímu manažerovi Penzionu Kovács tak, aby bylo možné vady odstranit ještě za doby trvání pobytu. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší nebo neodpovídá potvrzené objednávce, a vady nebyly nebo nemohly být Penzionem Kovács odstraněny na místě, je klient povinen nechat si písemně potvrdit od provozního manažera, že tuto vadu reklamoval, a tato nebyla odstraněna. Klientovi bude poté nabídnuta určitá forma kompenzace za vadu, kterou nebylo možné odstranit. Pokud klient s kompenzací souhlasí, je reklamace považována za vyřízenou

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Penzion Kovács zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Podrobnosti o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na webu Penzionu Kovács.

Platnost od: 01. 09. 2021

Schválil: Petr Jílek, jednatel

Provozovatel: Penzion Kovács s.r.o., č. p. 410, 691 82 Novosedly, IČ: 26903300, DIČ: CZ26903300

bottom of page